SFS 2011:88 Förordning om ändring i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

110088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:894) med
instruktion för Kommerskollegium;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:894) med instruk-

tion för Kommerskollegium

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

3 §

Kollegiet ska

1. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,
3. inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra

aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling,

4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i exem-

pelvis sina utredningar belysa och analysera kvinnors och mäns villkor, och

5. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

3 a §

Kollegiet ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-

verket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2011:88

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011