SFS 2011:89 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

110089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:947) med
instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:947) med instruk-

tion för Kemikalieinspektionen

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

2 §

Kemikalieinspektionen ska verka för att det generationsmål för miljö-

arbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna uppfölj-
ning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö.

Inspektionen ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapport-

era till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

5 a §

Kemikalieinspektionen får, inom ramen för full kostnadstäckning,

bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter
och verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:89

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011