SFS 2011:90 Förordning om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

110090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1393) med
instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2009:1393) med in-

struktion för Skogsstyrelsen ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken Skogs-

styrelsen har angetts som tillsynsmyndighet,

2. ha tillsyn över virkesmätningen,
3. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets

skogar sköts i förhållande till 1 §,

4. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas

enligt 1 §,

5. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling,

6. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet Levande skogar, samt

7. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och

hushållning med naturresurser.

6 §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 5 och 6 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:90

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011