SFS 2011:91 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

110091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1426) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 11 §§ förordningen (2009:1426) med

instruktion för Livsmedelsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda och samordna livsmedelskontrollen,
3. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

4. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analys-

er, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedels-
området,

5. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
6. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedels-

kedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på
livsmedelsområdet,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
8. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för mil-
jöarbetets utveckling, samt

9. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar

att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat.

11 §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 8 rapportera

till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som
behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1490.

SFS 2011:91

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011