SFS 2011:92 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

110092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 4 kap. 17, 20 och 21 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 14�16, 18 och 22 §§ och 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

14 §

1

Om inget annat anges i denna paragraf, ska ansökan om stöd lämnas

in till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall
Fiskeriverket är beslutande myndighet, ska länsstyrelsen överlämna ansökan
till verket tillsammans med ett eget yttrande.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska lämnas

in till Fiskeriverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar
om, ska Fiskeriverket efter samråd med berörda länsstyrelser utse den läns-
styrelse som ska pröva frågan om stöd och översända ansökan dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska

lämnas in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. Så
snart FOG-gruppen har tagit emot en ansökan, ska den skicka en kopia av
ansökan till länsstyrelsen.

En ansökan enligt 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) eller 31 §

(isbrytarhjälp) ska lämnas in till Fiskeriverket.

15 §

2

Ansökan om stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndig-

heten de uppgifter och göra den utredning som myndigheten bestämmer.

16 §

3

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlig-

het med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),
2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),
3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),
4. insjöfiske (art. 33 EFF),
5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),

1 Senaste lydelse 2008:128. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2008:128.

3 Senaste lydelse 2008:128.

SFS 2011:92

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:92

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och flo-

ran (art. 38 EFF),

7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och
8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).
Frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) prövas av

länsstyrelsen efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-
grupp omfattar mer än ett län, prövas frågorna av den länsstyrelse som ut-
setts enligt 13 §.

Frågor om annat stöd än det som avses i första och andra styckena prövas

av Fiskeriverket.

18 §

4

Ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in till länsstyrelsen i det

län som följer av 14 §.

Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter översända

ansökan till Fiskeriverket.

Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna

myndigheten de uppgifter och göra den utredning som framgår av de före-
skrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 § eller som myndigheten
begär i varje enskilt fall.

22 §

5

Om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekono-

miska bärkraft, får Fiskeriverket besluta om förskottsutbetalning av stöd.
Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en eko-
nomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse el-
ler en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock

högst 250 000 kronor.

6 kap.

6 §

6

Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får överklagas

hos Fiskeriverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Fiskeriverkets beslut
i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap. 3 a och
3 b §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:128.

5 Senaste lydelse 2008:128.

6 Senaste lydelse 2008:128.