SFS 2011:93 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet

110093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till insatser på livsmedelsområdet;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till

aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en förbättrad konkurrens-
kraft inom livsmedelssektorn och för en förbättrad kvalitet på måltider inom
den offentliga sektorn.

Närmare villkor för stöd anges i 3�17 §§.

Definitioner

2 §

I denna förordning betyder

ekologiska produkter: produkter som framställts i enlighet med rådets för-

ordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG)
nr 2092/91

1,

företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor

eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den be-
drivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

jordbruksprodukter: produkter som omfattas av bilaga 1 till fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utom fiskeriprodukter,

livsmedel: produkter som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndighe-
ten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsme-
delssäkerhet

2,

små och medelstora företag: företag som definieras som små eller medel-

stora enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av
den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag

3,

stora företag: andra företag än små eller medelstora företag.

1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0834).

2 EUT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

3 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

SFS 2011:93

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:93

Allmänna villkor för stöd

3 §

Stöd enligt 9, 11, 12, 15 och 16 §§ samt stöd enligt 17 § för annan

verksamhet än primärproduktion av jordbruksprodukter får endast lämnas
enligt

1. kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 ge-

nom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemen-
samma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppun-
dantagsförordning)

4,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till
små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jord-
bruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

5,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

6, eller

4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004

7.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 3 eller 4 beviljas sammanslut-

ningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna
flera företag, ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som
avses gynnas av projektet.

Trots första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt 9 § första stycket 3.

4 §

Stöd enligt denna förordning till stora företag får endast lämnas enligt

kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller kommissionens förord-
ning (EG) nr 875/2007. Stöd får inte lämnas till stora företag för verksamhet
inom primärproduktion av jordbruksprodukter.

5 §

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag i svårigheter i

den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsätt-
ning och omstrukturering av företag i svårigheter

8.

6 §

Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för verksamhet som avser primär-

produktion av jordbruksprodukter får inte avse åtgärder som har påbörjats
innan ansökan om stöd har beviljats.

Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för annan verksamhet än primärpro-

duktion av jordbruksprodukter får inte avse åtgärder som har påbörjats innan
ansökan om stöd har lämnats in.

7 § Stöd enligt 11�16 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna
och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i
form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisa-

4 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

5 EUT L 358, 16.12.2006, s. 3 (Celex 32006R1857).

6 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

7 EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).

8 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2 (Celex 52004XC1001(01)).

background image

3

SFS 2011:93

tion får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång
till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin

administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsterna.

8 §

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av stat-

ligt stöd eller annat unionsstöd, om de sammanlagda stöden inte överskrider
de högsta stödnivåer som anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt
3 § första stycket 3 eller 4 får de sammanlagda stöden dock inte medföra att
de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG)
nr 875/2007 överskrids.

�&tgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom
livsmedelssektorn och för en förbättrad kvalitet på måltider
inom den offentliga sektorn

Stöd till projektverksamhet

9 §

Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt som syftar till

att

1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning till livs-

medelsförädling,

2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel, eller
3. inventera nationella projekt om samverkan mellan skola och primärpro-

duktion.

Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna. Stöd får dock lämnas

med högst 75 procent av kostnaderna om det finns särskilda skäl för det.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

10 §

Stöd enligt 9 § får inte lämnas för verksamheter som avser primärpro-

duktion av jordbruksprodukter.

Stöd för kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

11 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 pro-

cent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som avser

1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya

produkter och verksamheter,

2. ökning av kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga

inom livsmedelsförädling,

3. området för måltider inom den offentliga sektorn, eller
4. jordbrukets och fiskerinäringens produkter.
Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala utbild-

ningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högsko-
leutbildning.

12 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 pro-

cent av kostnaderna för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och
mässor.

background image

4

SFS 2011:93

Stödet får endast lämnas första gången ett företag deltar i en viss mässa

och får endast avse kostnader för hyra, uppförande eller drift av utställnings-
monter.

13 §

Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för allmänna

informationsåtgärder i syfte att främja kunskapsöverföring från och informa-
tion om forsknings- och utvecklingsarbete eller för spridning av marknadsin-
formation. Stöd får dock lämnas med högst 75 procent av kostnaderna om
det finns särskilda skäl för det.

14 §

Stöd får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för allmänna

informationsåtgärder kring regelverket om offentlig upphandling när det gäl-
ler upphandling av livsmedel.

Stöd för anlitande av konsulttjänster

15 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 pro-

cent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter.
Tjänsterna får inte vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte
avse ett företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska produkter

16 §

Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för att genom-

föra projekt som innebär

1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och

konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller

2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsu-

menter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

17 §

Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser, institutioner och offent-

liga aktörer med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra projekt
som syftar till att utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka användning-
en av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll samt att
öka ekologisk produktion.

En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat meddelande

i sådant material och sådana kampanjer som avses i första stycket.

Handläggningen av stödet

18 §

Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

19 §

Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för att till-

godose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur
stödet används. Villkoren ska framgå av beslutet.

background image

5

SFS 2011:93

20 §

Innan stöd enligt 3 § första stycket 3 eller 4 beviljas ska det stödmot-

tagande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre be-
tydelse som det mottagit under de föregående tre åren. Stödet får inte bevil-
jas förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av min-
dre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider
det stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 eller 875/2007. Stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/
2007 får inte heller beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte medför
att det ackumulerade belopp som gäller för Sverige enligt bilagan till den
förordningen överskrids.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upp-

lysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007.

21 §

Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som lämnas

enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter
som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd
som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1857/2006, 1998/2006,
eller 800/2008 är uppfyllda.

I 8 § förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom

sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn finns
bestämmelser om att Jordbruksverket ska underrätta Fiskeriverket om ett
stödbeslut enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007.

22 § Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas till
ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

Tillsyn

23 §

Jordbruksverket utövar tillsyn över att villkoren för lämnade stöd en-

ligt denna förordning följs.

24 §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning och de aktörer som av-

ses i 7 § ska efter uppmaning lämna Jordbruksverket en skriftlig redovisning
för den verksamhet stödet gäller och för hur stödet utnyttjats samt en plan för
stödets fortsatta utnyttjande.

�&terbetalning och återkrav

25 §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

background image

6

SFS 2011:93

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

26 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Jord-

bruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns
särskilda skäl får Jordbruksverket efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

27 §

Ett beslut om återkrav enligt 26 § ska fattas inom tio år från det att

stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).
Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att sätta ned rän-

tekravet helt eller delvis.

�verklagande

28 §

Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndiganden

29 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för

stöd.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighe-

ten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. Stöd enligt 11, 12, 15 och 16 §§, som omfattas av kommissionens för-

ordning (EG) nr 1857/2006, får dock beviljas först efter det att Europeiska
kommissionen har offentliggjort en sammanfattning av stödordningen på
Internet. Stöd enligt 17 § får beviljas först efter det att Europeiska kommis-
sionen godkänt stödordningen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)