SFS 2011:95 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

110095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 3 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling i

vissa upphovsrättstvister ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett

avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d el-
ler 42 g § eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tilläm-
pas även vid motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hän-
visningarna till 42 b�42 d, 42 f och 42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exem-
plarframställning ska ingås med svenska radio- eller televisionsföretag eller
avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller televisions-
företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9, rskr. 2010/11:148.

2 Senaste lydelse 2005:361.

SFS 2011:95

Utkom från trycket
den 15 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011