SFS 2011:96 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 3 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Före-
skrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående
begränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2010:1766.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Forum för levande his-
toria

enkätundersökning
bland lärare dels om
Förintelsen, dels om
hedersrelaterat våld
eller förtryck

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning om
ungdomars attityder
till utsatta grupper

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Institutet för arbets-
marknadspolitisk utvär-
dering

utvärdering av den
arbetsmarknadspoli-
tiska verksamheten,
studier av arbets-
marknadens funk-
tionssätt, utvärdering
av effekterna på ar-
betsmarknaden av åt-
gärder inom utbild-
ningsväsendet och ut-

SFS 2011:96

Utkom från trycket
den 15 februari 2011

background image

2

SFS 2011:96

värdering av social-
försäkringens effekter
på arbetsmarknaden

Kommerskollegium

ekonomiska under-
sökningar på det han-
delspolitiska området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

Myndigheten för till-
växtpolitiska utvär-
deringar och analyser

undersökningar av
statliga stödinsatser
inom näringspolitik,
regional tillväxtpoli-
tik och innovationspo-
litik

Myndigheten för vård-
analys

undersökningar om
vårdens och om-
sorgens funktionssätt
samt om effektiviteten
i statliga åtaganden
och verksamheter
inom vård och omsorg

utvärderingar av in-
formation om vård
och omsorg som läm-
nas till enskilda samt
av statliga reformer
och andra statliga ini-
tiativ inom vård och
omsorg

Månadsuppgiftsutred-
ningen (S 2009:08)

undersökning om ef-
fekter av administra-
tiva förändringar inom
skatte- och social-
avgiftsområdet samt
de offentliga välfärds-
systemen

background image

3

SFS 2011:96

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som be-

drivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2011:96

Bilaga

2

2 Senaste lydelse 2010:1766.

Verksamheten består i

Särskilda

begränsningar

i

sekretessen

31. uppföljnings- och stödverk-
samhet hos länsstyrelser, Socialsty-
relsen och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap i frågor
som rör förberedelser enligt lagen
(2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser

33. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt la-
gen (1993:584) om medicintekniska
produkter eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen
(2006:496) om blodsäkerhet och la-
gen (2008:286) om kvalitets- och sä-
kerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt la-
gen (2009:366) om handel med läke-
medel eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, tillsyn enligt rådets
förordning (EG) nr 953/2003 av den
26 maj 2003 om förhindrande av att
handeln med vissa viktiga medici-
ner avleds till Europeiska unionen,
tillsyn enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 726/
2004 av den 31 mars 2004 om inrät-
tande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över
humanläkemedel och veterinär-
medicinska läkemedel samt om in-
rättande av en europeisk läkemedels-
myndighet eller enligt motsvarande

sekretessen enligt 9 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över pro-
duktsäkerheten hos varor som är
avsedda för konsumenter eller kan
antas komma att användas av kon-
sumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

background image

5

SFS 2011:96

Sakregister till bilagan

3

Siffrorna avser punkter i bilagan

äldre bestämmelser, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 816/2006 av den 17
maj 2006 om tvångslicensiering av
patent för tillverkning av läkemedels-
produkter för export till länder med
folkhälsoproblem samt tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1901/2006 av den 12
december 2006 om läkemedel för pe-
diatrisk användning och om ändring
av förordning (EEG) nr 1768/92, di-
rektiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/
EG och förordning (EG) nr 726/2004

3 �ndringen innebär att orden ⬝Teknisk sprit⬝ tagits bort ur förteckningen.

Teknisk kontroll

12

Tekniskt bistånd

19

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011