SFS 2011:97 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

110097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 3 februari 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:1153) med in-

struktion för Statens energimyndighet

dels att 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

1 §

2

Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om

användning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-
ten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till
omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska
ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och ut-
veckling av all energiteknik.

Myndigheten ska verka för att de av riksdagen antagna energipolitiska

målen till år 2020 ska uppnås.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för att det genera-

tionsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fast-
ställt nås.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra i det arbete som för-

anleds av att riksdagen fattat beslut om att möjliggöra kontrollerade genera-
tionsskiften i den svenska kärnkraften genom bl.a. omvärldsbevakning och
genom att belysa förutsättningarna i övrigt.

3 a §

Statens energimyndighet ska ansvara för genomförandeåtgärder en-

ligt artikel 4.4 och artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och
om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG

3.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om ef-
fektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets
direktiv 93/76/EEG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 64, Celex 32006L0032).

2 Senaste lydelse 2010:807.

3 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64 (Celex 32006L0032).

SFS 2011:97

Utkom från trycket
den 15 februari 2011

background image

2

SFS 2011:97

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Myndigheten ska även främja och bevaka utvecklingen på marknaderna

för energitjänster och energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov
av åtgärder för att undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa
marknader.

17 §

4

Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram under-

lag till sådan rapportering som faller inom myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Den rapport som myndigheten årligen ska utarbeta i enlighet med de rap-

porteringskrav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/
67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad natur-
gasförsörjning

5 ska utarbetas i samråd med Affärsverket svenska kraftnät.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1070.

5 EUT L 127, 29.4.2004, s. 92 (Celex 32004L0067).