SFS 2011:94 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

110094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 3 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 42 a, 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 42 g §, samt närmast före

42 g § en ny rubrik av följande lydelse.

42 a §

2

En avtalslicens som avses i 42 b�42 g §§ gäller för utnyttjande av

verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant
sätt med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på
området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som
avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisatio-
nen.

För att ett verk ska få utnyttjas med stöd av 42 c § krävs att avtalet med or-

ganisationen har ingåtts av någon som bedriver undervisningsverksamhet i
organiserade former.

När ett verk utnyttjas med stöd av 42 e § har upphovsmannen rätt till er-

sättning.

När ett verk utnyttjas med stöd av 42 b, 42 c, 42 d, 42 f eller 42 g § tilläm-

pas följande. De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av
avtalet gäller. Upphovsmannen ska i fråga om ersättning som lämnas enligt
avtalet och förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom
ersättningen vara likställd med de upphovsmän som organisationen företrä-
der. Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som
hänför sig till utnyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år
då verket utnyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisatio-
nen.

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får krav på ersätt-

ning göras gällande endast av de avtalsslutande organisationerna. Kraven
ska framställas samtidigt.

1 Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9, rskr. 2010/11:148.

2 Senaste lydelse 2005:359.

SFS 2011:94

Utkom från trycket
den 15 februari 2011

background image

2

SFS 2011:94

�&teranvändning av verk i radio och tv

42 g §

Ett radio- eller televisionsföretag får, om avtalslicens gäller enligt

42 a §, överföra offentliggjorda verk till allmänheten, om verken ingår i egna
eller av företaget beställda produktioner som har sänts ut före den 1 juli
2005. Företaget får också framställa sådana exemplar av verken som är nöd-
vändiga för överföringen.

Första stycket gäller inte om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot överföringen eller exemplarfram-
ställningen, eller om det av andra skäl finns särskild anledning att anta att
upphovsmannen motsätter sig förfogandet.

45 §

3

En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt
eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan an-

ordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmänhe-

ten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller intill utgången av

femtionde året efter det år då framförandet gjordes eller, om upptagningen
har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, efter det år
då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 6�9, 11�12, 16, 17, 21,

22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och 27�29 §§, 39 § första meningen samt i 41,
42, 42 a, 42 c, 42 d, 42 f och 42 g §§ ska tillämpas i fråga om framföranden
som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den utövan-

de konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

46 §

4

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med

de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga
över sin upptagning genom att

1. framställa exemplar av upptagningen, och
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.
De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har för-

flutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut
inom denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det femtionde
året efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljudupptag-
ningen inte ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma tid, gäl-

3 Senaste lydelse 2005:359.

4 Senaste lydelse 2005:359.

background image

3

SFS 2011:94

ler rättigheterna i stället till utgången av det femtionde året efter det år då
ljudupptagningen först offentliggjordes. Om en upptagning av rörliga bilder
har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller rät-
tigheterna enligt första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år då
upptagningen av rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

11 a, 12, 16, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m, 42 a, 42 c, 42 d och
42 g §§ ska tillämpas i fråga om upptagningar som avses i denna paragraf.
Dessutom ska 42 f § tillämpas i fråga om andra upptagningar än sådana som
avses i 47 §.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framställa-

rens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

48 §

5

Ett radio- eller televisionsföretag har, med de inskränkningar som fö-

reskrivs i tredje stycket, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- el-
ler televisionsutsändning genom att

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,
2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,
3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,
4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös väg

överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till
upptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6�9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12,

16, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e och 42 g §§ ska tillämpas i fråga om ljudradio-
och televisionsutsändningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets

samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får
exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller televisionsföretag har krav på ersättning för en sådan

vidaresändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets sam-
tycke, ska företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i
42 a § femte stycket.

49 §

6

Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt ar-

bete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resulta-

5 Senaste lydelse 2005:359.

6 Senaste lydelse 2010:697.

background image

4

SFS 2011:94

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

tet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det

år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten
inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år
har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14, 16�22, 25�26 b och 26 e §§,
26 g § femte och sjätte styckena samt i 42 a�42 g §§ ska tillämpas på arbeten
som avses i denna paragraf. �r ett sådant arbete eller en del av det föremål
för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

Avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett

offentliggjort arbete är ogiltiga.

49 a §

7

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätt-
ten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och
oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-

farande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det

år då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16�20 a och 23 §§, 24 § första stycket, 25�26 b,
26 e, 26 k�28, 31�38, 41, 42, 42 a�42 g och 50�52 §§ ska tillämpas på bilder
som avses i denna paragraf. �r en sådan bild föremål för upphovsrätt, får
denna rätt också göras gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Malm
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2007:521.