SFS 2011:101 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

110101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10 och

11 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

8 a §

2

Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med

fartyg eller via rörledning får Skatteverket medge att upplagshavaren eller
den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av
skatten. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med
överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att

säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än
vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med
hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda
omständigheter.

6 kap.

8 §

3

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot

bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och se-
nast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna
en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter

det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EG, via
det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats
(exportrapport).

8 a §

4

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som

tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

1 Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162.

2 Senaste lydelse 2009:1493.

3 Senaste lydelse 2009:1493.

4 Senaste lydelse 2009:1493.

SFS 2011:101

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:101

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket
till Skatteverket lämna ett intyg enligt 8 § andra stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

10 §

5

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som

anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottaga-
ren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pap-
persdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter
som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och
ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att

det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektro-
niskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte

kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 8 § an-
dra stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.

11 §

6

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande doku-

ment och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt

administrativt dokument.

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter

om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en

mottagningsrapport.

4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.
Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade

systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella
bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och till-

delats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen
äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:1493.

6 Senaste lydelse 2009:1493.