SFS 2011:103 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

110103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:178) om skatt på en-

ergi ska införas en ny paragraf, 28 §, samt närmast före 28 § en ny rubrik av
följande lydelse.

�verenskommelser om säkerhet

28 §

Skatteverket får ingå sådana överenskommelser med andra medlems-

stater inom EU om att göra undantag från krav på säkerhet som avses i arti-
kel 18.4 b i rådets direktiv 2008/118/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2011:103

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011