SFS 2011:104 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

110104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)1
dels att 4 kap. 1, 1 a, 4�6 §§ och bilagan till förordningen ska upphöra att

gälla,

dels att 4 kap. 1 b § ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 b §

2

Endast det järnvägsföretag som Arlandabanan Infrastructure AB

godkänt har rätt att ta upp och lämna av passagerare som reser till eller från
Arlanda flygplats på linjen mellan Stockholms centralstation och Arlanda
flygplats. Godkännandet får ske efter regeringens medgivande.

Godkännande enligt första stycket behövs inte för internationell person-

trafik. Godkännande behövs inte heller för den som utför annan trafik om det
företag som enligt första stycket har trafikeringsrätten ger sitt samtycke till
denna.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

4 kap. 1 § 2009:692

4 kap. 1 a § 2009:692

4 kap. 4 § 2010:149

4 kap. 6 § 2010:288

bilagan 2009:692.

2 Senaste lydelse 2009:692.

SFS 2011:104
Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011