SFS 2011:105 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

110105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m.;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:308) om utländska

filialer m.m.

dels att 4�6, 18 a och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 20 a och 22 §§,

samt närmast före 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

1

En anmälan för registrering av en filial ska ange

1. det utländska företagets firma, rättsliga form, nationalitet, säte och

adress samt filialens firma,

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,
3. filialens postadress,
4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt post-

adress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande direktör
och revisor, för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan
blivit utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget är ett bank-
företag,

5. hemvist för verkställande direktören om postadressen avviker från

hemvistet,

6. den som är huvudansvarig för revisionen om revisionsbolag blivit ut-

sett,

7. företagets och filialens räkenskapsår,
8. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och
9. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.
Anmälan ska även innehålla
1. en försäkran på heder och samvete om att filialens verkställande direk-

tör inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. en försäkran på heder och samvete om att personer som har fått bemyn-

digande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller de krav

som enligt revisorslagen (2001:883) uppställs för auktoriserad respektive
godkänd revisor, och

1 Senaste lydelse 2008:109.

SFS 2011:105

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:105

4. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses i första

stycket 4 har åtagit sig uppdragen.

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas.

5 §

2

Tillsammans med anmälan för registrering ska inges

1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat,
2. kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling som gäller

för företaget,

3. kopia av företagets och i förekommande fall moderföretagets årsredo-

visningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,

4. bevis att företaget inte är i konkurs,
5. bestyrkt kopia av sådan fullmakt för verkställande direktören som av-

ses i 10 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., och

6. kopia av tillstånd från Finansinspektionen om att få driva bankrörelse

från filial i Sverige, om filialen är en bankfilial till ett utländskt kreditinstitut
med säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om den som anmäls som verkställande direktör, vice verkställande direk-

tör eller, om det utländska bolaget är ett bankföretag, firmatecknare inte är
folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling
eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får krä-
va in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes
identitet.

6 §

3

Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan anmälan

enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som görs efter det att en
filial har registrerats. Om anmälan avser mer än en ändring av adress eller
hemvist, ska det förhållande som anmäls styrkas med kopia av protokoll,
skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Vid an-
mälan om att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör eller
sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska
filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad som sägs i 4 § första stycket 4 och
5 och andra stycket samt 5 § 5.

18 a §

4

I ett ärende om registrering av filial eller anmälan av föreståndare

enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska registreringsmyn-
digheten meddela beslut inom en månad efter det att en fullständig anmälan
kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av
ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en
månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden för-
längs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

2 Senaste lydelse 2008:109.

3 Senaste lydelse 2008:109.

4 Senaste lydelse 2009:1097.

background image

3

SFS 2011:105

20 §

5

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för regist-

reringen och dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning,
avgifter betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av en filial, 2 000 kronor, och
2. vid anmälan eller anteckning i registret i övrigt, 800 kronor.
Avgiften för en anmälan om registrering återbetalas inte om handlägg-

ningen av ärendet har påbörjats.

20 a §

Avgift ska inte betalas i ärenden som gäller

1. avregistrering av filial,
2. registrering av ändrad postadress,
3. anmälan enligt 15 §,
4. anmälan enligt 19 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filia-

ler m.m. som görs av en borgenär eller av den vars rätt är beroende av att det
finns någon som får företräda filialen, eller

5. eget utträde från uppdrag som revisor eller revisorssuppleant.

Underrättelser

22 §

6

När någon registreras som verkställande direktör, vice verkställande

direktör, person som bemyndigats att ta emot delgivning enligt 10 § andra
stycket lagen om utländska filialer m.m., revisor, revisorssuppleant eller fir-
matecknare för utländskt bankföretags filial, ska Bolagsverket underrätta
den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från
registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes särskilda
postadress eller folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adress-
registret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända en underrättelse om det är uppenbart att

underrättelsen inte fyller något syfte.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:31.

6 Tidigare 22 § upphävd genom 1993:1527.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011