SFS 2011:106 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

110106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:178) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brott-
målsdom ska införas en ny paragraf, 21 i §, av följande lydelse.

21 i §

Med tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan

den 15 december 2009 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål får förverkande
på grund av brott verkställas i Sverige enligt föreskrifterna i lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom.

Om en svensk domstol har beslutat om förverkande på grund av brott, får

verkställigheten anförtros åt en myndighet i Japan enligt föreskrifterna i la-
gen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i 5 §

första stycket och andra stycket 1, 2, 4�6 och 7, såvitt avser dom meddelad i
en medlemsstat i Europeiska unionen eller Japan, 6�11, 14�16, 18, 24 och
35�39 §§ nämnda lag samt 4�7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning. Utöver
föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en framställning i den
utsträckning det är möjligt ska innehålla uppgifter om den egendom som kan
tas i anspråk för verkställighet, var egendomen finns och vem som har den i
sin ägo.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:106

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011