SFS 2011:110 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

110110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 2 kap. 7 och 9 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 4 § samt 5 kap. 5 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 6 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

6 a §

Undervisningen får bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån

arbetsmarknadens behov. Det allmännas särskilda ansvar enligt språklagen
(2009:600) för att svenskan används och utvecklas ska beaktas.

7 §

För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska

följande framgå:

1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare,
2. utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbild-

ningen,

3. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
4. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
5. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen

omfattar,

6. de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp enligt 3 kap. 3 §,
7. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till

utbildningen,

8. de särskilda mål och krav som ska gälla för en examen om utbildningen

kan få avslutas med en sådan, och

9. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.
Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om utbildnings-

planen.

9 §

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Av kursplanen ska följande

framgå:

1. kursens benämning,
2. det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar,
3. målen för kursen,
4. kursens huvudsakliga innehåll,

SFS 2011:110

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:110

5. om kursen helt eller delvis ges på engelska, och
6. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som

ska tillämpas.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kursplanen.

3 kap.

1 §

Behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på

grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i

första stycket 2.

4 kap.

4 §

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalifice-

rad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av

1. minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av den kommun där

utbildningen bedrivs, och

2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av

universitetet eller högskolan.

5 kap.

5 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag

eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifi-
cerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället, och

2. finansieras av arbetslivet.
Myndigheten ska vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel

även ta hänsyn till om en utbildning inbegriper undervisning i svenska med
yrkesinriktning.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2011 i fråga om 2 kap. 6 a,

7 och 9 §§ och 5 kap. 5 §, den 1 juli 2011 i fråga om 4 kap. 4 § samt i övrigt
den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gång-

en vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2013.

3. De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den

som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

background image

3

SFS 2011:110

specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbild-
ning.

4. Utöver vad som anges i 3 gäller att den som före den 1 januari 2013

uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt 3 kap. 1 §
även därefter ska anses vara behörig enligt den bestämmelsen.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011