SFS 2011:116 Förordning om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

110116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som
lämnats ut från apotek i Jämtlands län;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

Socialstyrelsen får föra ett register med uppgifter om läkemedel som

lämnats ut från apotek i Jämtlands län under åren 1968�2005.

Personuppgiftsansvarig

2 §

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av person-

uppgifter.

�ndamål för behandling av personuppgifter

3 §

Personuppgifter i registret får behandlas för epidemiologiska

undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och
sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 §

I registret får endast behandlas personuppgifter om

1. datum för utfärdande av recept och för expediering,
2. vara, pris, antal förpackningar,
3. uppgift om förstagångspreparat, kodnivå i Anatomic Therapeutic Che-

mical classification system (ATC-kodnivå),

4. patientens personnummer, och
5. förskrivarens arbetsplats.

Den enskildes inställning till behandling

5 §

Personuppgifter får inte behandlas i registret om den registrerade mot-

sätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den på-

börjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

SFS 2011:116

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:116

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Rättelse och skadestånd

6 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Information

7 §

Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om regist-

ret.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)