SFS 2011:117 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

110117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 17 februari 2011.

Härigenom föreskrivs i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 52 e § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 5 a, 7, 52 b, 52 d och 58 §§ samt bilaga 2 till förordningen ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 c och 3 d §§,

av följande lydelse.

3 §

Om licensjakt efter älg och om älgskötselområden finns det bestäm-

melser i 33 § jaktlagen (1987:259).

För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan.
Trots det som föreskrivs i 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259) om älg-

skötselområdes storlek får ett älgskötselområde registreras även om området
endast medger avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda
skäl för en sådan registrering och området i övrigt är lämpat för älgjakt.

En licens för jakt efter älg får avse avskjutningen under längre tid än ett

jaktår eller avse den totala avskjutningen inom flera områden som med stöd
av 33 § jaktlagen har registrerats för jakt efter älg.

3 c §

I ett län där det förekommer älg ska länsstyrelsen besluta om att in-

rätta älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde bör omfatta en i hu-
vudsak egen älgstam.

Ett älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns. Om ett

älgförvaltningsområde berör fler än ett län, fattas beslutet om att inrätta om-
rådet av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ska vara belägen.

3 d §

För ett älgförvaltningsområde ska länsstyrelsen inrätta en älgförvalt-

ningsgrupp. �lgförvaltningsgruppen ska upprätta en älgförvaltningsplan för
området. Planen ska godkännas av länsstyrelsen.

Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, ska älgförvaltnings-

gruppen för området inrättas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av
området ska vara belägen.

En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre utses på för-

slag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisa-
tioner. I Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska dock en av de le-

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

SFS 2011:117

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

2

SFS 2011:117

damöter som företräder jaktintresset utses på förslag av Sametinget. Till ord-
förande i älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de ledamöter
som företräder markägarintresset.

Om älgförvaltningsgruppen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske.

Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av le-
damöternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5 a §

För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort

ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor
efter jakttidens utgång.

För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter älg ska jaktre-

sultatet anmälas inom två veckor efter jakttidens utgång. Om en älg har fällts
ska detta dock anmälas inom två veckor efter det att djuret fälldes.

Om älg eller kronhjort fälls i andra fall än som avses i första eller andra

stycket, ska jakträttshavaren anmäla detta till länsstyrelsen inom två veckor
efter jakttidens utgång eller, om djuret fälls under annan tid med stöd av sär-
skilt tillstånd, inom två veckor efter det att djuret fälldes.

Föreskrifter om licensjakt efter älg och kronhjort m.m.

7 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. registrering av licensområde för älgjakt och älgskötselområde,
2. licens för jakt efter älg och kronhjort,
3. älgskötselområde, älgförvaltningsområde, kronhjortsområde och kron-

hjortsskötselområde,

4. länsstyrelsens prövning i ärenden som avses i 1�3.

52 b §

2

För en älg som fälls ska jakträttshavaren betala en avgift som fast-

ställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket.

52 d §

Ur älgvårdsfonden får länsstyrelsen enligt föreskrifter som medde-

las av Naturvårdsverket lämna bidrag till kostnaderna för administration av
älgjakten, däribland

1. registerhållning som avser områden som registrerats för jakt efter älg,
2. tilldelning av djur inom områden som registrerats för jakt efter älg,

samt

3. viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor.

58 §

3

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt
denna förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § fjärde stycket, 4 §, om beslutet avser annat än re-

gistrering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje styckena, 12 a § tredje
stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 30 §, 38 §, 40 a § tredje stycket, 47 § första
stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende inte
får överklagas,

2 Senaste lydelse 2002:551.

3 Senaste lydelse 2010:474.

background image

3

SFS 2011:117

2. att andra beslut av polismyndighet än sådana beslut som avses under 1

får överklagas hos länsstyrelsen, samt

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses under 1 el-

ler som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas hos Naturvårds-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011 i fråga om 7 § och i öv-

rigt den 1 januari 2012. �lgjakt får dock bedrivas enligt äldre föreskrifter till
och med den 29 februari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

Bilaga 2

4

Tider för jakt efter älg

Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den sär-
skilda jakttiden ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som
avses i 33 § första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas
till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. Om ett
älgskötselområde är beläget inom flera län ska jakttiden vara gemensam för
hela området. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensområ-
den besluta att under viss del av jakttiden jakt endast får bedrivas efter vuxen
älg av visst kön eller efter kalv.

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Väster-

bottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens
län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om
en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till rensköt-
seln eller snöförhållandena. Områden som allmänheten brukar använda för
friluftsändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före
sön- och helgdag.

Jakttiden ska ta sin början i:

4 Senaste lydelse 2009:1265.

background image

4

SFS 2011:117

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Värmlands län:

första måndagen i september

Torsby kommun

Dalarnas län:

Malung-Sälens kommun, Orsa kom-
mun, Rättviks kommun, �lvdalens
kommun och de delar av Mora kom-
mun som ligger norr om sjön Siljan
och de delar av kommunen som ligger
norr om väg 45 väster om tätorten
Mora