SFS 2011:118 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

110118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om myndigheters inhämtande av yttrande från
Regelrådet;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under rege-

ringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utre-
dare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).

2 §

Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av bety-

delse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i
övrigt ska myndigheten ge Regelrådet (dir. 2008:57) tillfälle att inom en tid
av minst två veckor yttra sig över

1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konse-

kvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget.

3 §

En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över

förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen, om

1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,
2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de uppgifter till Re-

gelrådet som behövs för att rådet ska kunna yttra sig,

3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter som Regel-

rådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,

4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som medför väsent-

liga olägenheter, eller

5. myndigheten med stöd av 2 eller 5 § förordningen (2007:1244) om

konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört en konsekvensut-
redning.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011 och gäller till och med

den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:118

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011