SFS 2011:120 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

110120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:824) med instruk-

tion för Kammarkollegiet

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 §, samt närmast

före 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1

Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon an-

nan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att be-
vaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om
nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift
att göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,
b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller

Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de vill-
kor som kan vara förenade med bidragen samt besluta om uppskov med den
ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom föreskriven
tid, och

7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen (1993:712) om

den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt hantera
arkivering av ärenden.

1 Senaste lydelse 2008:1260.

SFS 2011:120

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

2

SFS 2011:120

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

�verklagande

21 §

Myndighetens beslut enligt 5 § 6 får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)