SFS 2011:121 Förordning om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

110121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1187) med
instruktion för Riksutställningar;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1187) med

instruktion för Riksutställningar ska ha följande lydelse.

1 §

Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling och samarbete

på utställningsområdet.

Myndigheten ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar samt den

samtida konstens utveckling och spridning i landet.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. samla in och förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda teknik-

och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och
utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis,
och

2. stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar i syfte att

ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Myndigheten får i begränsad omfattning producera turnerande utställ-

ningar i det syfte som anges i första stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:121

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011