SFS 2011:122 Förordning om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

110122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1184) med
instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1184) med instruktion

för Riksantikvarieämbetet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska även

1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbild-

ning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,

2. verka för att resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet ut-

nyttjas inom kulturvården,

3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kul-

turmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas
och vårdas,

4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder för arbetet

med kulturmiljön och kulturarvet,

5. följa upp kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,
6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
7. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett in-

ternationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:746.

SFS 2011:122

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011