SFS 2011:123 Förordning om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

110123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1186) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1186) med instruk-

tion för Statens kulturråd

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels
att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Statens kulturråd har till uppgift att främja utvecklingen inom kultur-

området genom fördelning av statliga bidrag för kulturell verksamhet och
genom andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, ut-
ställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den ut-
sträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndigheten
handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om bidrag av stipendietyp
till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.

3 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och

därigenom främja utvecklingen av kulturverksamheten,

2. följa utvecklingen på kulturområdet och svara för uppföljning av de

statliga insatserna,

3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder

och initiativ på området, och

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:748.

SFS 2011:123

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011