SFS 2011:124 Förordning med instruktion för Myndigheten för kulturanalys

110124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för kulturanalys;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i

de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effek-
ter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften in-
går att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra sam-
hällsområden som har betydelse för kulturlivet.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag

och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och ompröv-
ning av politiken.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra relevanta

samhällsområden, såväl nationellt som internationellt,

2. analysera kulturområdets samlade finansiering,
3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bi-

dragsordningarna inom kulturpolitiken,

4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internatio-

nellt,

5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jäm-

ställdhet inom kulturområdet, och

6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordning-

en (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverk-
samhet och härvid analysera modellens långsiktiga effekter.

3 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

4 §

Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den utföra

uppdrag inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att det inte påver-
kar förtroendet för myndighetens självständiga ställning.

SFS 2011:124

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

2

SFS 2011:124

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Samverkan

5 §

Myndigheten ska sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sin

verksamhet till andra myndigheter och intressenter. Vidare ska myndigheten
främja utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom sitt verksam-
hetsområde.

6 §

Myndigheten ska samverka och samråda med berörda myndigheter, in-

stitutioner och andra organ.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §

Direktören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen

(2007:515) om ärendeförteckning.

Avgifter

11 §

För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut ersättning en-

ligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgifternas storlek bestäms av myndig-
heten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Rapportering

12 §

Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den 1 mars

varje år till regeringen redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska
målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndig-
heten har gjort.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)