SFS 2011:125 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

110125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:271) om innesluten

användning av genetiskt modifierade organismer

dels att 4, 5, 26, 35 och 36 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 § ska lyda ⬝Definitioner⬝,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande

lydelse.

2 a §

I denna förordning avses med

direktiv 90/220/EEG: rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

1, senast

ändrat genom kommissionens direktiv 97/35/EG

2,

direktiv 2001/18/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade orga-
nismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG

3, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/27/EG

4, och

direktiv 2009/41/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG

av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mik-
roorganismer (omarbetning)

5.

4 §

6

Bestämmelserna i 13 kap. 8 § miljöbalken samt 7�11 och 13�34 §§

denna förordning ska inte tillämpas på innesluten användning som endast
omfattar sådana genetiskt modifierade mikroorganismer som är säkra för
människors hälsa och miljön enligt direktiv 2009/41/EG.

Arbetsmiljöverket ska upprätta en förteckning över de typer av genetiskt

modifierade mikroorganismer som avses i första stycket. Förteckningen ska
motsvara förteckningen i del C i bilaga 2 till direktiv 2009/41/EG.

1 EGT L 117, 8.5.1990, s. 15 (Celex 31990L0220).

2 EGT L 169, 27.6.1997, s. 72 (Celex 31997L0035).

3 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0018).

4 EUT L 81, 20.3.2008, s. 45 (Celex 32008L0027).

5 EUT L 125, 21.5.2009, s. 75 (Celex 32009L0041).

6 Senaste lydelse 2000:968.

SFS 2011:125

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

2

SFS 2011:125

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

5 §

7

Bestämmelserna i 7�34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport, de-

struktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organis-
mer som har släppts ut på marknaden i enlighet med

1. direktiv 90/220/EEG eller direktiv 2001/18/EG,
2. annan EU-lagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljö-

riskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,

3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organis-
mer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inne-

slutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organis-
merna på marknaden.

26 §

En R-verksamhet eller en ny användning i en R-verksamhet får inte

bedrivas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Om den nya användningen avser en användning enligt 25 § andra stycket

som bedrivs inom ramen för ett tillstånd för en R-verksamhet, räcker det att
en anmälan görs i enlighet med 25 § första stycket.

35 §

8

Arbetsmiljöverket ska svara för de samråd och underrättelser som

avses i artikel 15 i direktiv 2009/41/EG.

36 §

9

Arbetsmiljöverket ska fullgöra den rapportering till Europeiska kom-

missionen som avses i artikel 17 i direktiv 2009/41/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1190.

8 Senaste lydelse 2000:968.

9 Senaste lydelse 2010:1190.