SFS 2011:126 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

110126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1084) om buller
från viss utomhusutrustning;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:1084) om buller från

viss utomhusutrustning ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

bullerdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av

den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller
i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009,

utrustning: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 2 a, b och c i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om
maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

2, senast änd-

rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009

3,

antingen är självgående eller kan förflyttas och som oberoende av framdriv-
ningssystem är avsedda att i enlighet med sin typ användas utomhus och som
bidrar till exponering för buller i miljön,

användning av utrustning utomhus: användning av utrustning i en miljö

där ljud inte eller endast i ringa grad hindras från att sprida sig, t.ex. i tält,
under regnskydd eller i tomma husstommar,

märkning: att förse utrustning med synlig, lättläst och outplånlig märk-

ning enligt definitionen i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om
moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse
samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överens-
stämmelse avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv, åtföljd
av uppgift om den garanterade ljudeffektnivån,

ljudeffektnivå Lwa: A-vägd ljudeffektnivå i dB i förhållande till 1 pW en-

ligt definitionen i EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995,

uppmätt ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt de mätnin-

gar som framgår av bilaga III till bullerdirektivet; de uppmätta värdena kan
fastställas antingen för en enda maskin som är representativ för typen av ut-
rustning eller som medelvärdet för ett antal maskiner,

garanterad ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt kraven i

bilaga III till bullerdirektivet, inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på

1 Senaste lydelse 2010:1334.

2 EUT L 157, 9.6.2006, s. 24 (Celex 32006L0042).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:126

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

2

SFS 2011:126

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

variationer i produktionen samt mätförfarandena, och i fråga om vilken till-
verkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud bekräftar att den
enligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den
tekniska dokumentationen inte överskrids,

EU-försäkran: en sådan EG-försäkran som avses i bullerdirektivet.
Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna för-

ordning finns i bilaga I till bullerdirektivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)