SFS 2011:127 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 24 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2002:546) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha
följande lydelse.

9 §

I en arbetsmarknadspolitisk databas får inga andra känsliga personupp-

gifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas än sådana
som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa får

behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvän-
diga för handläggningen av det. Detsamma gäller för personuppgifter om so-
ciala förhållanden samt för omdömen, slutsatser eller andra värderande upp-
lysningar om en enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163.

SFS 2011:127

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011