SFS 2011:128 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

110128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 24 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

3 a §

2

För en sökande som har varit långvarigt sjukfrånvarande finns vissa

särskilda bestämmelser i 7 a, 12, 15, 15 d, 17 a och 33 a §§.

Att en person har varit långvarigt sjukfrånvarande innebär i denna lag att

han eller hon inte kan få sjukpenning för fler dagar på grund av 27 kap. 20�
24 a §§ socialförsäkringsbalken eller har fått tidsbegränsad sjukersättning
under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt 4
kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163.

2 Senaste lydelse 2009:1596.

SFS 2011:128

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011