SFS 2011:129 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

110129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 24 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om semesterlagen (1977:480)

dels att rubriken ⬝Inledande bestämmelser⬝ före 1 § ska utgå,
dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2009:1439) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

15 §

2

Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då ar-

betstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada,
eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och
17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte
räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår
förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat.

2. De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången på frånvaro-

perioder som påbörjas efter ikraftträdandet. När det gäller den som vid la-
gens ikraftträdande på deltid är frånvarande från arbetet på grund av sjuk-
dom eller arbetsskada, ska de nya bestämmelserna tillämpas redan från
ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163.

2 Senaste lydelse 2009:1439.

SFS 2011:129

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011