SFS 2011:130 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

110130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever

och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling

och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstu-
derande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i

specialskolan och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med spe-
cialskola. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förord-
ning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §

Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar

och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med
ansvar för

1. utbildning inom skolväsendet,
2. internationella skolor enligt 24 kap. skollagen (2010:800),
3. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap. skollagen, och
4. annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen.

3 §

Myndigheten ska vad gäller sådana verksamheter som avses i 2 §

1. anordna och medverka i kompetensutveckling, och
2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet.

4 §

Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med

särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad
utbildning som avses i 15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa
tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersätt-
ning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 §
skollagen.

SFS 2011:130

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:130

5 §

Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscen-

ter för barn och ungdomar som

1. är dövblinda,
2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade,
3. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funk-

tionsnedsättning,

4. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som även

har en utvecklingsstörning, och

5. har en grav språkstörning.
Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verk-

samheter som avses i 2 och 11 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda

lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Läromedel

6 §

Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §

främja och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, fram-
ställa och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan
tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Specialskolan

7 §

Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i special-

skolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet.

Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende

med hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

8 §

Specialskolan ska ha skolenheter för elever från hela landet (rikssko-

lor) och skolenheter med regionala upptagningsområden (regionskolor).

9 §

Riksskolor ska finnas för elever som

1. är dövblinda,
2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funk-

tionsnedsättning,

3. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som på

grund av utvecklingsstörning inte kan få sin utbildning i en regionskola, och

4. har en grav språkstörning.

10 §

Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som

inte behöver utbildning med särskilda insatser vid riksskolorna.

Regionskolor ska finnas i �rebro, Härnösands, Stockholms, Vänersborgs

och Lunds kommuner.

Myndigheten får meddela föreskrifter om regionskolornas upptagnings-

områden.

11 §

Myndigheten ska bedriva utbildning för barn och ungdomar som

avses i 11 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

background image

3

SFS 2011:130

Hantering av statliga stöd och bidrag

12 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp och
utvärdera de insatser för vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Andra uppgifter

13 §

Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva

eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

14 §

Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra

sin verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal,
elever, andra studerande och vårdnadshavare.

15 §

Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för

utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European
Agency for Development in Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

16 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barnets

bästa i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

17 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolin-

spektion samt andra myndigheter med ansvar för frågor om funktionshinder
i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen inom skol-
området.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer

med funktionsnedsättning.

Ledning

18 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

19 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Beslutande organ

20 §

Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.
Nämnden ska pröva frågor om

1. mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och

andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

background image

4

SFS 2011:130

21 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-
ning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I
nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, grundsärskolan, spe-
cialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt för personer med
rörelsehinder.

22 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna
är närvarande.

23 §

Om ett ärende är så brådskande att Nämnden för mottagande i spe-

cialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att
behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och
de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

24 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Nämnden för

mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning tilldelas medel
och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

�rendenas handläggning

26 §

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att ordföranden i Nämnden för mottagande i specialsko-
lan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 20 § som är av
det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

27 §

�rendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 26 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

28 §

Generaldirektören är myndighetschef.

29 §

Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för mottagande i spe-

cialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av myndigheten för en
bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

background image

5

SFS 2011:130

Personalansvarsnämnd

30 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

31 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

32 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

�verklagande

33 §

Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011