SFS 2011:131 Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen

110131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sameskolstyrelsen;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i försko-

leklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får

tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska
undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra
till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för eleverna i sameskolan.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §

Myndigheten ska

1. bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland samer,
2. informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i skol-

väsendet, och

3. främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervis-

ning.

3 §

Myndigheten får efter avtal med en kommun ta över ansvaret för kom-

munens uppgifter inom förskolan. Myndigheten ska ta ut ersättning av kom-
munen för sådan verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Arbetets bedrivande

4 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet

mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barnets

bästa i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en nämnd.

6 §

Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

SFS 2011:131

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:131

Organisation

7 §

Vid nämnden finns ett kansli som leds av en skolchef.

Skolchefen ska biträda nämnden i dess verksamhet och särskilt verka för

att utbildningen utvecklas.

�rendenas handläggning

8 §

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt alla ledamöter i

nämnden vara närvarande.

9 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet efter samråd med skolchefen. Ett sådant beslut ska anmälas
vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att skolchefen får avgöra ärenden som är av sådant slag
att de inte behöver avgöras av nämnden.

11 §

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

12 §

Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att ledamöterna i

nämnden utses av Sametinget. Ledamöterna utses för en bestämd tid.

Sametinget utser även ordförande i nämnden för en bestämd tid. Nämnden

utser inom sig en vice ordförande för en bestämd tid.

13 §

Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag av myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har pedagogisk insikt.

14 §

När det gäller skolchefen prövar Statens ansvarsnämnd frågor om dis-

ciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Skolche-

fen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

background image

3

SFS 2011:131

Undantag från myndighetsförordningen

17 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

20 § tredje stycket om föredragning, och
24 § om ställföreträdare.

�verklagande

18 §

Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att beslut i ett

anställningsärende enligt denna förordning får överklagas hos Statens över-
klagandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att myndighetens förslag

om att anställa en skolchef eller beslut om att avbryta ett anställningsförfa-
rande inte får överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011