SFS 2011:133 Förordning om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

110133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i

lagen.

2 §

�&klagaren ska underrätta Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsver-

ket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om för-
störande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:

� 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och
� 11 § om att förstöra en substans.

3 §

Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket lagen (2011:111)

om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska fullgöras av
den myndighet som förvarar substansen.

4 §

Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller

förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft
sändas till Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket.

5 §

Allmän åklagare som har fattat ett beslut om förstörande ska underrätta

den myndighet som förvarar den omhändertagna substansen om beslutet när
detta har vunnit laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:133

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011