SFS 2011:134 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

110134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 4, 6, 11, 12 och 14 §§ förordningen

(1992:1554) om kontroll av narkotika

1 ska ha följande lydelse.

3 §

Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narko-

tika.

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som

anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en inter-
nationell överenskommelse som Sverige har biträtt.

4 §

2

För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt

fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav
för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell över-
enskommelse som Sverige har biträtt.

6 §

3

Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får fö-

ras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullver-
ket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förva-
ring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn.

11 §

4

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäl-

ler tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utläm-
nande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om inför-
sel, utförsel och transit.

Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende

tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande,
förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om in-
försel, utförsel och transit när det gäller

1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt el-

ler vetenskapligt ändamål, och

2. narkotika som används för industriellt ändamål.

1 Förordningen omtryckt 1993:784.

2 Senaste lydelse 1993:784.

3 Senaste lydelse 1999:516.

4 Senaste lydelse 2005:642.

SFS 2011:134

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:134

Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet

på tillstånd.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om nar-kotikapre-

kursorer när det gäller

1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut

narkotikaprekursorer på marknaden, och

2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkoti-

kaprekursorer på marknaden.

12 §

5

Avgift ska betalas

� för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,
� för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registre-

rar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om nar-
kotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 de-
cember 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikapre-
kursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.

�&rsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Lä-

kemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva
handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla.

14 §

6

Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften Avgift
avser i

kronor

Narkotika
� tillstånd att föra in

20 000

� tillstånd att föra ut

20 000

årsavgift 20

000

avgift införsel-/utförseltillfälle

800

� tillstånd att tillverka

20 000

� tillstånd att driva handel

20 000

årsavgift 20

000

Narkotikaprekursorer
� tillstånd för:
införsel 15

000

utförsel 15

000

handel 15

000

tillverkning 15

000

förvaring

2 000

transport

2 000

� registrering av:
införsel 15

000

utförsel 15

000

5 Senaste lydelse 2005:642.

6 Senaste lydelse 2005:642.

background image

3

SFS 2011:134

handel 15

000

tillverkning 15

000

förvaring

2 000

transport

2 000

avgift per införsel-/utförseltillfälle

1 000

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011