SFS 2011:135 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

110135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:58) om förbud mot

vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

4 §

1

Statens folkhälsoinstitut får meddela tillstånd till hantering för ett ve-

tenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor.

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse,

framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav
och förande av anteckningar.

Statens folkhälsoinstitut får även meddela föreskrifter om undantag från

kravet på tillstånd.

Statens folkhälsoinstitut har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud

mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som med-
delats i anslutning till lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:154.

SFS 2011:135

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011