SFS 2011:136 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

110136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handlägg-

ning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

� 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
� 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om an-

språket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 23 § datalagen (1973:289),
� 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om

behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om be-
handling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamhet,

� lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

� 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgif-

ter,

� 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om an-

språket grundas på ett felaktigt beslut eller en underlåtenhet att meddela
beslut, eller

� 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser.

Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på

ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 eller 2 §

skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2007:262.

SFS 2011:136

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:136

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)