SFS 2011:139 Förordning om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

110139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:286) om
beräkning av strafftid m.m.;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1974:286) om beräkning av

strafftid m.m.

1 ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 16 § 2005:992.

SFS 2011:139

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011