SFS 2011:140 Förordning om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

110140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1174) med
instruktion för övervakningsnämnderna;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1174) med instruktion

för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse.

1 §

�vervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av rege-

ringen.

Bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning och upp-

gifter finns i

� 26, 28 och 37 kap. brottsbalken,
� passlagen (1978:302),
� lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
� fängelselagen (2010:610),
� förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk

kontroll, och

� fängelseförordningen (2010:2010).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:140

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011