SFS 2011:143 Förordning om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt;

110143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i
vissa fall begära upplysningar om innehållet i
utländsk rätt;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1981:366) om rätt att i vissa

fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt ska ha följande lydelse.

4 §

1

Domstolar, åklagare, Kriminalvården och övervakningsnämnder får

hos en främmande stat som är bunden av kapitel 1 i tilläggsprotokollet begä-
ra upplysningar om rättsreglerna i den främmande staten på straffrättens och
straffprocessrättens områden, om domstols- och åklagarorganisationen på
dessa områden samt om reglerna om verkställighet av straffrättsliga påfölj-
der. En sådan begäran får göras inte bara när ett straffprocessuellt förfarande
har inletts utan även när ett sådant förfarande avses äga rum.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1002.

SFS 2011:143

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011