SFS 2011:141 Förordning om ändring i förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

110141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:163) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1979:163) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha
följande lydelse.

7 §

1

Finner en övervakningsnämnd vid handläggningen av ett ärende, att

förutsättningar finns för framställning om verkställighet utomlands enligt la-
gen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
ska det anmälas till Kriminalvården.

Meddelar en domstol eller en övervakningsnämnd dom eller beslut om nå-

gon åtgärd som avses i 24 § andra stycket lagen om internationellt samarbete
rörande kriminalvård i frihet, ska en avskrift av domen eller beslutet sändas
till Kriminalvården. Myndigheten ska se till att den främmande staten under-
rättas om domen eller beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:998.

SFS 2011:141

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011