SFS 2011:144 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

110144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1990:893) om underrättelse

om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

Om en domstol upphäver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, ska

domstolen genast underrätta åklagaren och den myndighet som svarar för
förvaringen av den häktade eller anhållne. Om åklagaren upphäver ett sådant
beslut, ska åklagaren genast underrätta den myndighet som svarar för för-
varingen av den häktade eller anhållne.

En domstol ska också lämna underrättelse enligt första stycket om dom-

stolen upphäver ett beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §
rättegångsbalken. Särskilda bestämmelser om underrättelse om beslut om
restriktioner finns i häktesförordningen (2010:2011).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:73.

SFS 2011:144

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011