SFS 2011:146 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

110146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verk-

ställighet av frivårdspåföljder

dels att 4 kap. 1 § och 5 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Om en övervakningsnämnd beslutar att en villkorligt frigiven ska stå

under övervakning, ska det i beslutet anges att Kriminalvården ska ansvara
för övervakningen.

5 kap.

9 §

2

Kriminalvården ska efter samråd med övervakaren yttra sig om den

dömdes förhållanden under övervakningstiden, när det begärs av en dom-
stol, en nämnd som avses i 37 kap. brottsbalken, en länsstyrelse, en polis-
myndighet, Transportstyrelsen eller �&klagarmyndigheten och om yttrandet
behövs som underlag för prövning av ett mål eller ett ärende som handläggs
av domstolen eller myndigheten. Kriminalvården ska också på begäran yttra
sig till Regeringskansliet, när det behövs för beredningen av ett nådeärende.

6 kap.

1 a §

Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna

medel för utgifter i samband med verkställighet av frivårdspåföljder.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1018.

2 Senaste lydelse 2005:1018.

SFS 2011:146

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011