SFS 2011:148 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

110148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 35, 39, 40, 44 och

46 §§ förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kri-
minalvården ska ha följande lydelse.

9 §

1

I fråga om personer som är häktade får utöver vad som anges i 3 och

4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om tilldelat inskriv-

ningsnummer,

2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,
3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a § rättegångsbalken,
4. anknytning till annan häktad eller anhållen med anledning av att denne

är misstänkt för delaktighet i samma brott som den häktade,

5. medgivande från den häktade om granskning av försändelse enligt

3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611),

6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid besök,
7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer och titel,
8. namn, personnummer, adress, telefonnummer och uppgift om språk och

relation till den häktade samt sådana uppgifter som avses i 3 kap. 11 § häk-
teslagen om annan besökare än som avses i 7 och om person som en häktad
tillåts att ha elektronisk kommunikation med,

9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om förvaring av den häkta-

des tillhörigheter,

10. behov av hälso- och sjukvård,
11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk eller till den

häktades brottslighet,

12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,
13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas under permis-

sion eller med anledning av sjukdom, undersökning, förhör, förhandling el-
ler liknande,

14. uppgifter om omständigheter som Kriminalvården måste beakta vid

frigivning,

1 Senaste lydelse 2009:1193.

SFS 2011:148

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:148

15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om underrättelse

till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med anledning av frihets-
berövandet,

16. uppgifter om transport,
17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller avvikelse eller försök

eller förberedelse till det samt risk för fritagning eller avvikelse,

18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighe-

ten av fängelsestraff har gjort sig skyldig till våld eller hot om våld mot per-
sonal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller anstalt eller
uppgift om framtida risk för sådant våld eller hot,

19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighe-

ten av fängelsestraff allvarligt stört ordningen inom häktet eller anstalten el-
ler uppgift om framtida risk för sådant handlande,

20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighet-

en av fängelsestraff befattat sig med sådana medel som avses i 4 kap. 8 §
häkteslagen eller 8 kap. 8 § fängelselagen (2010:610) eller uppgift om fram-
tida risk för befattning med sådana medel,

21. uppgifter om annan misskötsamhet,
22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 4 kap. 5 § häkteslagen,
23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och uppgifter om

nöjdförklaring,

24. uppgifter om utskrivning,
25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som

enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

10 §

2

Kriminalvården får i fråga om den som är häktad utöver vad som

anges i 3, 4 och 9 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i
5 § häktesförordningen (2010:2011) och 6 § andra stycket förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får inne-
hålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under vistel-
sen i häkte och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som
gäller den häktade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i öv-
rigt som är av betydelse under vistelsen i häkte.

15 §

3

I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som

anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6�12, 15�21 och 24 och

som när det gäller den som är häktad respektive misstänkt i stället ska avse
den som är intagen i kriminalvårdsanstalt,

2. anknytning till annan intagen med anledning av att denne är dömd för

delaktighet i samma brott som den dömde,

3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning enligt 6 kap.

fängelselagen (2010:610) och om användande av fängsel och undersökning
enligt 8 kap. 10 § samma lag,

4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,
5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 § fängelseförordningen

(2010:2010) ska underrättas,

2 Senaste lydelse 2006:1126.

3 Senaste lydelse 2006:1306.

background image

3

SFS 2011:148

6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 9 kap.

1 §, 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § fängelselagen,

7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 § fängelselagen,
8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller påbörja intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll och beslut om uppskov med verk-
ställighet samt begäran om förpassning genom polismyndighetens försorg,

9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud, besöksförbud eller

tillträdesförbud,

11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2

samt 28 kap. 7 § brottsbalken,

12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som

enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom intensivöver-

vakning med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första stycket 1
när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och första stycket 8�12.

16 §

4

Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till fängelse utöver

vad som anges i 3, 4 och 15 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal
som avses i 5 § fängelseförordningen (2010:2010), 12 § förordningen
(1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 4 kap. 6 a §
förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § an-
dra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.
En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, vik-
tiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna
eller planerade åtgärder om den intagne, den som står under övervakning ef-
ter villkorlig frigivning och den som transporteras av kriminalvårdens trans-
porttjänst. Journalen får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt
som är av betydelse för verkställigheten.

18 §

5

Vid behandling av personuppgifter enligt 15 § första stycket 1 när

det gäller hänvisningen till 5 § 7 och 9 § 10, 11 och 16 får känsliga uppgifter
behandlas. Sådana uppgifter får också behandlas enligt 15 § första stycket 3,
6, 7 och 12 samt 16 §.

Känsliga uppgifter enligt första stycket får endast behandlas om det är

oundgängligen nödvändigt.

21 §

6

I fråga om personer som är dömda till skyddstillsyn får utöver vad

som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 15 § 10 och 11,
2. uppgifter om sysselsättning,
3. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
4. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som en-

ligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

4 Senaste lydelse 2006:1126.

5 Senaste lydelse 2003:1097.

6 Senaste lydelse 2005:1025.

background image

4

SFS 2011:148

22 §

7

Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till skyddstillsyn ut-

över vad som anges i 3, 4 och 21 §§ behandla personuppgifter i en sådan
journal som avses i 2 kap. 10 § och 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får inne-
hålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verk-
ställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder
som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i
övrigt som är av betydelse för verkställigheten.

31 §

8

I fråga om den som transporteras får Kriminalvården utöver vad som

anges i 3 och 30 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i
6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminal-
vården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fat-
tats, viktiga händelser under transporten och väsentliga uppgifter om vid-
tagna eller planerade åtgärder som gäller den registrerade. Den får även
innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för trans-
porten.

35 §

9

Det centrala kriminalvårdsregistret får innehålla sådana uppgifter

som avses i 3 § 1, 5�7, 9�11 och 13�19, i 15 § 1 när det gäller hänvisningen
till 9 § 16, i 15 § 6 och 9 och i 21 § 2.

39 §

10

För att upprätthålla säkerheten och förebygga brott ska det inom Kri-

minalvården föras ett särskilt register (säkerhetsregistret) över personer som
är häktade eller sådana intagna i kriminalvårdsanstalt som avses i 1 § första
stycket 3 och 7 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kri-
minalvården och som

1. är eller tidigare har varit placerade på säkerhetsavdelning,
2. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff gjort sig

skyldiga till allvarligt hot eller våld mot personal inom kriminalvården eller
mot andra intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt,

3. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff befattat

sig med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk,

4. rymt eller fritagits från häkte eller kriminalvårdsanstalt eller förberett

eller gjort försök till rymning eller fritagning, eller

5. misstänks för att under tid i häkte eller under verkställighet av ett fäng-

elsestraff ha deltagit i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar
eller brottslig verksamhet.

40 §

11

Säkerhetsregistret får utöver vad som anges i 39 § omfatta häktade

eller intagna om det finns särskild anledning att anta att de under den tid som
häktningen eller verkställigheten av fängelsestraffet pågår tillsammans med
andra kan komma att

1. utöva allvarlig brottslig verksamhet,

7 Senaste lydelse 2006:1126.

8 Senaste lydelse 2006:1306.

9 Senaste lydelse 2006:1126.

10 Senaste lydelse 2005:1025.

11 Senaste lydelse 2005:1025.

background image

5

SFS 2011:148

2. göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken

eller sådant brott mot allmän verksamhet som avses i 17 kap. 1, 2 och 10 §§
samma balk,

3. allvarligt störa ordningen inom häktet eller anstalten,
4. delta i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brotts-

lig verksamhet, eller

5. förbereda rymning eller fritagning.
Om regeringen med stöd av 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610) har be-

slutat om avvikelser från bestämmelserna i 7 kap. samma lag i fråga om en
intagen, ska registret omfatta en sådan intagen, om det inte är uppenbart obe-
hövligt.

44 §

12

Chefen för Rikspolisstyrelsen och de personer inom myndigheten

som denne utser får ha direktåtkomst till uppgift om en person finns regi-
strerad i säkerhetsregistret. Rikspolisstyrelsen får lämna ut en sådan uppgift
till en polismyndighet, �&klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten om
uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i
myndighetens brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande
åtgärder.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminal-

vården eller av de personer som denne utser, lämnas ut till Rikspolisstyrel-
sen eller en polismyndighet. Utlämnandet får endast avse uppgifter som kan
antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i en polismyndig-
hets brottsutredande verksamhet, andra brottsbekämpande åtgärder eller för
att upprätthålla ordningen och säkerheten inom kriminalvårdens verksamhet.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminal-

vården eller av de personer som denne utser, även lämnas ut till Regerings-
kansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärende om nåd i brottmål, ut-
visning, särskild utlänningskontroll eller i ärende enligt 7 kap. 11 § eller
13 kap. 6 § fängelselagen (2010:610).

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminal-

vården eller av de personer som denne utser, även lämnas ut till allmän dom-
stol om uppgiften kan antas ha betydelse i ärende som handläggs enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

46 §

13

Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndig-

heter i följande fall.

12 Senaste lydelse 2006:1306.

13 Senaste lydelse 2010:1482.

Uppgift lämnas till

Uppgift lämnas om

1. Totalförsvarets rekryteringsmyn-
dighet

Intagning i eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt av svenska medbor-
gare som under kalenderåret fyller
18�47 år

background image

6

SFS 2011:148

Beslut om förlängning av verkstäl-
lighetstid med minst en månad för
intagen om vilken underrättelse har
lämnats tidigare

Verkställighetens början vid verk-
ställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektron-
isk kontroll och tidpunkt för verk-
ställighetens slut för svenska med-
borgare som under kalenderåret fyl-
ler 18�47 år

2.

Försäkringskassan

Tidpunkt för frihetsberövande på
grund av häktning eller hävning av
häktningsbeslut

Tidpunkt för intagning i eller av-
gång från kriminalvårdsanstalt eller
tidpunkt då verkställighet av fängel-
sestraff på annat sätt påbörjades samt
beslutad tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång en-
ligt fängelselagen (2010:610)

Tidpunkt för avvikelse från krimi-
nalvårdsanstalt eller från vistelse ut-
anför anstalt i form av vårdvistelse
eller utökad frigång enligt fängelse-
lagen och tidpunkt för återupptagan-
de av sådan verkställighet efter avvi-
kelse

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett så-
dant familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i socialtjänst-
lagen (2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behand-
lingsplan

3. Polismyndighet

Permission eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt, om underrättelsen
kan antas vara av betydelse för polis-
myndighetens verksamhet

4. Rikspolisstyrelsen

Intagning i eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt eller förflyttning till
annan anstalt

background image

7

SFS 2011:148

Verkställighetens början vid verk-
ställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektron-
isk kontroll och tidpunkt för verk-
ställighetens slut samt vistelse utan-
för anstalt i form av vårdvistelse,
vistelse i halvvägshus eller utökad
frigång enligt fängelselagen

Verkställighetens början i kriminal-
vårdsanstalt när den sammanlagda ti-
den att avtjäna är fängelse i minst ett
år

Permission eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt, om underrättelsen
kan antas vara av betydelse för Riks-
polisstyrelsens verksamhet

5.

Pensionsmyndigheten

Tidpunkt för frihetsberövande på
grund av häktning eller hävning av
häktningsbeslut

Tidpunkt för intagning i eller avgång
från kriminalvårdsanstalt eller tid-
punkt då verkställighet av fängelse-
straff på annat sätt påbörjades samt
beslutad tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång en-
ligt fängelselagen

Tidpunkt för avvikelse från krimi-
nalvårdsanstalt eller från vistelse ut-
anför anstalt i form av vårdvistelse
eller utökad frigång enligt fängelse-
lagen och tidpunkt för återupptagan-
de av sådan verkställighet efter avvi-
kelse

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett så-
dant familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i socialtjänst-
lagen (2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behand-
lingsplan.

background image

8

SFS 2011:148

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna

uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 30 § förordningen (1999:1134) om
belastningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)