SFS 2011:149 Förordning om ändring i förordningen (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.

110149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:519) om särskilt
personsäkerhetsarbete m.m.;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:519) om särskilt per-

sonsäkerhetsarbete m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

Polisen ansvarar för det särskilda personsäkerhetsarbetet. Kriminal-

vården ansvarar dock för särskilt personsäkerhetsarbete avseende den som
avtjänar fängelsestraff och som inte

1. vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3�5 §§ fängelselagen (2010:610),

eller

2. verkställer dom på fängelse utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1307.

SFS 2011:149

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011