SFS 2011:151 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

110151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

5 §

1

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld
hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under
en ramtid om fyra månader.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16

men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmed-
lingen och som har

1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduk-

tion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
eller

2. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap.

1 § fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte full-
gjort ett år av prövotiden.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2033.

SFS 2011:151

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011