SFS 2011:152 Förordning om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

110152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1172) med
instruktion för Kriminalvården;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1172) med instruk-

tion för Kriminalvården

dels att 5 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande ly-

delse.

3 §

Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser dels

olika behov av övervakning och kontroll, dels de intagnas behov av syssel-
sättning samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

Häktesorganisationen ska vara utformad så att den främjar ett effektivt

samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av
häktena som underlättar detta samarbete ska eftersträvas. Innan beslut om
större förändringar i häktesorganisationen fattas ska samråd ske med Dom-
stolsverket, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rikspolissty-
relsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och polismyndigheter som be-
rörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska fortlöpande

anpassas till behovet.

5 §

Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla sådana produkter och

tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamhe-
ten i anstalt och häkte.

Kriminalvården får bestämma storleken på avgifterna enligt första stycket

och disponera avgiftsintäkterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:152

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011