SFS 2011:153 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

110153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1173) med
instruktion för Kriminalvårdsnämnden;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1173) med instruktion för

Kriminalvårdsnämnden ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:153

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011