SFS 2011:154 Delgivningsförordning

110154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Delgivningsförordning;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgiv-

ningslagen (2010:1932). Begrepp och uttryck i förordningen har samma
innebörd som i lagen.

Allmänna bestämmelser om delgivning

2 §

Om en myndighet ska se till att delgivning sker, beslutar myndigheten

om sättet för delgivning. Kostnaden för sådan delgivning ska myndigheten
svara för.

3 §

Delgivning ska genomföras på ett sådant sätt att de åtgärder som vidtas

inte vållar delgivningsmottagaren eller annan enskild onödig uppmärksam-
het eller olägenhet.

4 §

En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska göra en anteck-

ning om delgivning i en dagbok, ett diarium eller en motsvarande förteck-
ning som förs i målet eller ärendet. I annat fall ska en anteckning om delgiv-
ning göras i en särskild delgivningsförteckning. Delgivningarna ska num-
reras löpande i respektive förteckning.

Myndigheten ska anteckna datum för översändande eller överlämnande av
1. den handling som ska delges,
2. kontrollmeddelande eller annat meddelande,
3. underrättelse, och
4. information om förenklad delgivning.
Myndigheten ska vidare, om det inte är obehövligt, anteckna de åtgärder

som har vidtagits för att genomföra delgivning med en delgivningsmottagare
samt förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller
henne.

Delgivningsnummer och i förekommande fall målets eller ärendets be-

teckning ska anges på den handling som ska delges.

SFS 2011:154

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:154

Vanlig delgivning

5 §

Om en handling skickas med brev, på elektronisk väg eller överlämnas

till delgivningsmottagaren personligen ska, om det inte är obehövligt, till
handlingen fogas information om delgivningsbekräftelse. Informationen ska
innehålla myndighetens namn och adress, handlingens delgivningsnummer
samt lämpliga sätt att bekräfta mottagandet av handlingen. Om det är lämp-
ligt ska informationen även innehålla kortfattad uppgift om handlingen och
när delgivningsbekräftelsen senast bör göras samt till handlingen fogas ett
kuvert i vilket bekräftelsen kan skickas tillbaka.

Om handlingen skickas i en rekommenderad postförsändelse, ska hand-

lingens delgivningsnummer anges på mottagningsbeviset. I förekommande
fall ska på mottagningsbeviset även anges att det begärs en förkortad liggetid
vid postkontoret respektive att postförsändelsen endast får kvitteras ut av
delgivningsmottagaren personligen.

6 §

Vid vanlig delgivning ska delgivningsmottagaren bekräfta att han eller

hon har mottagit den handling som delges. Om delgivningsmottagaren inte
har bekräftat delgivning inom utsatt eller beräknad tid, bör han eller hon på-
minnas på lämpligt sätt.

7 §

På begäran av den myndighet som ska se till att delgivning sker ska an-

nan myndighet, om arbetets behöriga gång tillåter det och det inte bedöms
olämpligt, medverka till att den handling som ska delges genom vanlig del-
givning lämnas till delgivningsmottagaren personligen.

Muntlig delgivning

8 §

Vid muntlig delgivning ska myndigheten på lämpligt sätt förvissa sig

om att den med vilken telefonsamtal, sammanträde eller ett annat samman-
träffande äger rum, är identisk med delgivningsmottagaren. När innehållet i
handlingen eller beslutet har lästs upp ska delgivningsmottagaren informeras
om att delgivning har skett.

Myndigheten ska fråga delgivningsmottagaren till vilken adress hand-

lingen eller beslutet i enlighet med 19 § andra stycket delgivningslagen
(2010:1932) ska skickas.

Stämningsmannadelgivning

9 §

Vid stämningsmannadelgivning ska den som anlitas för delgivning

uppträda hänsynsfullt och även i övrigt på ett sätt som inger förtroende när
han eller hon utför sitt uppdrag.

10 §

När en myndighet som anges i 40 § första stycket delgivningslagen

(2010:1932) har beslutat om stämningsmannadelgivning, ska den i första
hand överväga om delgivning kan utföras av någon vid den egna myndig-
heten.

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på en sådan inrätt-

ning som avses i 40 § andra stycket delgivningslagen ska i första hand ske
genom personal vid inrättningen.

background image

3

SFS 2011:154

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på vårdinrättning bör

ske först efter samråd med verksamhetschefen eller motsvarande befatt-
ningshavare vid inrättningen.

11 §

Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande myndig-

heten lägga den handling som ska delges i ett kuvert som därefter försluts,
om det inte finns skäl mot det. Till försändelsen ska fogas information om
delgivningsbekräftelse. Informationen ska innehålla myndighetens namn
och adress samt handlingens delgivningsnummer.

Försändelsen och informationen ska skickas eller lämnas till polismyndig-

heten i det polisdistrikt där delgivning kan förväntas ske, det auktoriserade
delgivningsföretag som har anlitats eller annan som ska utföra delgivningen.
I det sammanhanget ska det anges vilken dag delgivningen senast ska vara
verkställd och redovisad samt, i förekommande fall, de villkor som ska gälla
för delgivningen.

12 §

Om den uppdragsgivande myndigheten har vidtagit egna delgivnings-

åtgärder, ska dessa redovisas till den som anlitas för stämningsmannadelgiv-
ning. Myndigheten ska även lämna upplysningar om de efterforskningar som
har gjorts, delgivningsmottagarens fullständiga namn, personnummer, post-
adress och andra tillgängliga adressuppgifter samt förhållanden i övrigt av
betydelse i delgivningsärendet.

13 §

När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning ska

delgivning utföras av en stämningsman som är förordnad av polismyndig-
heten eller utföras av en annan anställd vid den myndigheten.

Den som är anställd vid en polismyndighet är behörig att genomföra del-

givning i hela landet.

Om delgivningsmottagaren uppehåller sig utanför polisdistriktet eller om

delgivning av någon annan orsak kan antas komma att ske inom ett annat
distrikt och den polismyndighet som anlitats för delgivning inte lämpligen
själv kan fullfölja delgivningsuppdraget, ska ärendet överlämnas till polis-
myndigheten i det andra distriktet, om inte den uppdragsgivande myndig-
heten har angett något annat. Den sistnämnda myndigheten ska underrättas
om överlämnandet.

Polismyndigheter ska ge varandra upplysningar som kan underlätta del-

givning.

14 §

Vid delgivning enligt 33 § delgivningslagen (2010:1932) ska upp-

gifterna i den handling som ska delges förmedlas genom telefon, e-post eller
på annat sätt till den som ska utföra delgivning. Om uppgifterna förmedlas
genom telefon, ska meddelandet antecknas.

Den som utför delgivningen ska fråga delgivningsmottagaren till vilken

adress handlingen i enlighet med 33 § andra stycket delgivningslagen ska
skickas.

15 §

Vid delgivning enligt 35 eller 36 § delgivningslagen (2010:1932) ska

den som utför stämningsmannadelgivning skicka underrättelse enligt 34 §
andra stycket delgivningslagen till delgivningsmottagarens senast kända
adress.

background image

4

SFS 2011:154

16 §

När den som har anlitats för stämningsmannadelgivning redovisar sitt

uppdrag till den uppdragsgivande myndigheten, ska delgivningsbekräftelse
eller intyg om att det finns hinder mot delgivning samt en redogörelse för
samtliga vidtagna delgivningsåtgärder skickas eller lämnas till myndigheten.

Redogörelsen ska innehålla uppgifter om vidtagna delgivningsåtgärder

och kontroller, antalet utförda delgivningsförsök, de omständigheter som har
legat till grund för bedömningar i delgivningsärendet samt förhållanden i öv-
rigt av betydelse för kommande delgivning med delgivningsmottagaren.

Om delgivning har skett enligt 33 § delgivningslagen (2010:1932) ska re-

dogörelsen innehålla sådana uppgifter som anges i 14 § andra stycket.

17 §

Framkommer det vid stämningsmannadelgivning att delgivnings-

mottagaren är bosatt på annan adress än den där han eller hon är folkbok-
förd, ska den myndighet som har begärt delgivning underrätta Skatteverket
om förhållandet. Detta gäller dock inte om folkbokföringen ändå kan antas
vara riktig.

18 §

En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar en polismyndighet

eller ett auktoriserat delgivningsföretag för stämningsmannadelgivning, ska
med lämpliga mellanrum samråda med polismyndigheten respektive del-
givningsföretaget om delgivningsarbetet.

Kungörelsedelgivning

19 §

Vid kungörelsedelgivning ska den myndighet som har beslutat om

delgivning anteckna dagen för beslutet i den förteckning som anges i 4 §.

Myndigheten ska kontrollera att annonsering skett i de tidningar som har

anlitats för kungörelsedelgivning. Myndigheten ska anteckna dagen för an-
nonseringen på den handling som hålls tillgänglig enligt 47 § delgivnings-
lagen (2010:1932).

20 §

Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra stycket an-

dra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet anslås på en an-
slagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars
innehar en lägenhet inom fastigheten. Saknas anslagstavla, ska meddelandet
anslås väl synligt i husets huvudingång. Finns det flera huvudingångar till
huset eller flera hus på samma fastighet, ska meddelandet anslås i samtliga
huvudingångar.

Den myndighet som har beslutat om kungörelsedelgivning ska överväga

om någon som är anställd vid den egna myndigheten kan anslå meddelandet.

Den som har anslagit meddelandet ska upprätta ett intyg om vid vilken

tidpunkt och på vilket sätt meddelandet har anslagits.

Avgifter

21 §

När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning, ska

den ta ut en avgift på 1 000 kr. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i
11�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

background image

5

SFS 2011:154

22 §

När en länsstyrelse bistår en enskild med delgivning, ska den ta ut en

avgift på 500 kr. När länsstyrelsens bistånd innefattar stämningsmanna-
delgivning eller kungörelsedelgivning ska en extra avgift motsvarande kost-
naden för sådan delgivning tas ut. För avgiften gäller i övrigt bestämmelser-
na i 11�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

�vriga bestämmelser

23 §

Denna förordning gäller i tillämpliga delar även när en enskild på

grund av föreskrift i en författning ska se till att delgivning sker utan sam-
band med ett mål eller ärende. Detsamma gäller när en myndighet enligt 8 §
delgivningslagen (2010:1932) har beslutat att en part eller någon som har
liknande ställning själv får se till att delgivning sker.

Om en myndighet har beslutat att en part eller någon som har en liknande

ställning ska se till att delgivning sker, ska information om delgivnings-
bekräftelse och myndighetens föreläggande om delgivning lämnas eller
skickas till parten eller dennes ombud.

24 §

Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt 5 § första

stycket och 22 och 27 §§ delgivningslagen (2010:1932) samt underrättelse
enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter
att Rikspolisstyrelsen har hörts.

25 §

Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska inne-

hålla får meddelas av

1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första stycket

delgivningslagen (2010:1932), och

2. Rikspolisstyrelsen, efter att �&klagarmyndigheten, Kustbevakningen

och Tullverket har hörts, när det gäller information enligt 33 kap. 6 § andra
stycket rättegångsbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då delgivnings-

förordningen (1979:101) ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller om ett beslut om delgivning enligt

15�17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller
om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011