SFS 2011:155 Förordning om auktorisation av delgivningsföretag

110155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om auktorisation av delgivningsföretag;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

Tillsynsmyndigheter

2 §

Tillsynsmyndighet för auktoriserade delgivningsföretag är

1. Länsstyrelsen i Stockholms län när delgivningsföretagets ledning har

sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands,
Värmlands, �rebro eller Dalarnas län,

2. Länsstyrelsen i Skåne län när delgivningsföretagets ledning har sitt säte

i Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län,

3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län när delgivningsföretagets ledning

har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller �stergötlands
län, och

4. Länsstyrelsen i Norrbottens län när delgivningsföretagets ledning har

sitt säte i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norr-
bottens län.

Tillsynsmyndighet för delgivningsföretag där ledningen har sitt säte ut-

omlands är Länsstyrelsen i Stockholms län.

3 §

Av 6 § lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

framgår att tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation och god-
kännande samt återkallelse av auktorisation och godkännande.

Auktorisation

4 §

En ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska vara skriftlig

och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt,

om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande
direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och sty-
relsesuppleanter i delgivningsföretaget,

SFS 2011:155

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:155

2. namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare

som har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

3. vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och

vilka av dessa som redan är godkända,

4. hur bolagets firma tecknas, och
5. inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget avser att utföra del-

givningsverksamhet.

Till ansökan om auktorisation ska, avseende de personer som anges i för-

sta stycket 2, fogas

1. personbevis,
2. konkursfrihetsbevis,
3. bevis om frihet från näringsförbud, och
4. försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

balken.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget avser att be-

driva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen
har nödvändig utbildning.

5 §

�r en ansökan ofullständig, ska tillsynsmyndigheten förelägga sökan-

den att inom en viss angiven tid komplettera den. Sökanden ska informeras
om att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

6 §

Tillsynsmyndigheten ska, när den översänder en ansökan för yttrande

till Rikspolisstyrelsen enligt 2 § andra stycket lagen (2010:1933) om aukto-
risation av delgivningsföretag, ange inom vilken tid yttrandet ska komma in
till tillsynsmyndigheten.

7 §

Tillsynsmyndigheten ska underrätta Rikspolisstyrelsen, övriga tillsyns-

myndigheter samt länsstyrelserna i de län inom vilka företaget avser att be-
driva delgivningsverksamhet, om beslut i ärenden om auktorisation.

Godkännande av personal

8 §

En ansökan om godkännande enligt 3 § lagen (2010:1933) om auktori-

sation av delgivningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
namn, personnummer och adress beträffande den som ansökan avser.

9 §

Ett ärende om godkännande som inte prövas i samband med ett ärende

om auktorisation ska avgöras inom två veckor från det att en fullständig an-
sökan kom in till tillsynsmyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder an-
nat.

10 §

Tillsynsmyndigheten ska underrätta Rikspolisstyrelsen och övriga

tillsynsmyndigheter om beslut i ärenden om godkännande.

Tillsyn

11 §

Den redogörelse som delgivningsföretaget ska lämna enligt 7 § lagen

(2010:1933) om delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om

1. vilket eller vilka slag av verksamhet som företaget har bedrivit,

background image

3

SFS 2011:155

2. företagets organisation och planläggningen av dess verksamhet,
3. omfattningen av verksamheten,
4. vilken utbildning som personalen har genomgått under det senaste året,

samt

5. företagets system för intern kvalitetssäkring av delgivningsverksam-

heten.

12 §

Tillsynsmyndigheten bör, vid en inspektion enligt 8 § lagen

(2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag, särskilt kontrollera att
personalen och ledningen är godkända. Tillsynsmyndigheten bör även kon-
trollera hur delgivningsuppdragen dokumenteras och redovisas samt hur
uppgifter som omfattas av sekretess hanteras och handlingar som innehåller
sådana uppgifter förvaras.

Tillsynsmyndigheten ska, om den anser att det finns anledning, kont-

rollera lämpligheten hos personalen och ledningen genom kontroll i de regis-
ter som anges i 15 §.

13 §

Tillsynsmyndigheten ska föra protokoll över företagna inspektioner.

14 §

Begär tillsynsmyndigheten vid utövandet av tillsyn bistånd av en an-

nan länsstyrelse, ska den länsstyrelsen medverka vid tillsynen, om det inte är
olämpligt.

Registerkontroll

15 §

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för tillsyns-
myndigheten att vid auktorisation, godkännande och tillsyn få uppgifter ur
dessa register.

Anmälningsskyldighet

16 §

Ett auktoriserat delgivningsföretag ska anmäla till tillsynsmyndig-

heten

1. om det sker en förändring i den krets av ägare som anges i 4 § första

stycket 2,

2. om en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos

företaget,

3. om en tidigare godkänd person anställs i företaget,
4. om det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har god-

känts eller är föremål för prövning hos tillsynsmyndigheten, inte kommer att
påbörja sin anställning hos företaget,

5. om företaget utvidgar sin verksamhet till ett annat län, eller
6. om företaget upphör med sin verksamhet.
Tillsynsmyndigheten ska underrätta de myndigheter som anges i 8 § om

innehållet i anmälan.

background image

4

SFS 2011:155

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Utbildning

17 §

Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att personalen har såda-

na teoretiska kunskaper och sådan praktisk erfarenhet som behövs för att
kunna bedriva delgivningsverksamhet i enlighet med gällande föreskrifter.
Personal som ska utföra stämningsmannadelgivning ska ha särskild kunskap
om förutsättningarna för och förfarandet kring sådan delgivning.

Delgivningsföretaget ska tillhandahålla såväl introduktionsutbildning av

nyanställda som löpande fortbildning.

Avgifter

18 §

Länsstyrelsen ska ta ut en avgift för prövning av ansökan om auktori-

sation av delgivningsföretag och för prövning av ansökan om godkännande
av personal.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsför-

ordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 6 tillämpas på ansökningar om
auktorisation av delgivningsföretag och avgiftsklass 3 på ansökningar om
godkännande av personal. För en ansökan om godkännande som prövas i
samband med en ansökan om auktorisation ska avgiftsklass 2 tillämpas.

Bemyndigande

19 §

Rikspolisstyrelsen får efter att tillsynsmyndigheterna har hörts med-

dela

1. ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande, och
2. ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2010:1933) om

auktorisation av delgivningsföretag och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)