SFS 2011:156 Förordning om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

110156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående
delgivning av handling på begäran av utländsk
myndighet;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § 1 mom. kungörelsen (1909:24 s. 1) angåen-

de delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet ska ha följande
lydelse.

2 § 1 mom.

1

Innefattar framställningen en begäran att handlingen ska del-

ges på ett sätt som har sin motsvarighet i svensk lag, ska delgivningen ske
enligt delgivningslagen (2010:1932).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1975:302.

SFS 2011:156

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011