SFS 2011:158 Förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

110158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199);

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § ordningsbotskungörelsen (1968:199) ska

ha följande lydelse.

13 §

1

I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken eller

om den misstänkte förnekar brott eller om föreläggande av ordningsbot av
någon annan anledning inte kan utfärdas, ska polismannen om möjligt delge
den misstänkte information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra
stycket rättegångsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:498.

SFS 2011:158

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011